Sağlıkta eş durumundan atama müjdesi

Yönetmelik değişikliğinin gerekliliğini hem KİK toplantılarında gerekse sağlık bakanı ve bakanlık bürokratlarıyla yaptıkları görüşmelerde dile getirdiklerini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, yönetmeliğin önceki halinin eş durumu atamaları gibi birçok mağduriyete neden olduğunu belirterek, yönetmelikte Bakanlığa ilettikleri maddeler doğrultusunda pek çok değişikliğin yapıldığını ifade etti. Genel Başkan Metin Memiş, yönetmelikte yer almayan maddeler doğrultusunda da çalışmalar yapılacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şöyle;

– Aile hekimliği ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen sürelerde hizmet puanı verilmemektedir. Oysaki aile hekimliği gibi sözleşmeli çalışma gerektiren kamu hastane birliklerinde geçirilen sürelerde ve 4688 sayılı Kanundan kaynaklı aylıksız izin hakkının kullanımında da hizmet puanının aile hekimliği ve askerlikte olduğu gibi hesaplanması gerekmekte idi. Bununla ilgili taleplerimiz doğrultusunda Yönetmeliğin 10. maddesi ile “birliklerde sözleşmeli geçirilen süreler” de istisnalar arasına alınmıştır. Böylece; birliklerde sözleşmeli geçirilen sürelerde hizmet puanı verilecektir.

Bu kapsama 4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinde geçirilen sürelerin de dahil edilmesi için girişimlerimiz sürecektir.

– Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin Bakanlık emrinde çalışan eşlerine, eşinin başka bir ile görevlendirilmesi halinde geçici görev hakkı verilmesini talep ettik. Yönetmeliğin 11. maddesinde, zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir İl’e görevlendirilenlerin eşlerine, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilmeleri hususunda düzenleme yapıldı.
Ayrıca aynı maddeye Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşlerinin de, talepleri halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilmeleri ile ilgili hüküm de eklendi.

– Yer değiştirme suretiyle atamalardaki 5 tercihin yetersiz olduğunu en az 10 tercih hakkının verilmesi gerektiğini belirttik. Yönetmeliğin 16. maddesindeki en çok 5 tercih sınırlaması madde metninden çıkarıldı. 10’dan az tercih hakkı verilmemesinin de takipçisi olacağız.

– Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personelin, sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş aile hekimliği pozisyonlarına yerleşmeleri durumunda, kadrosunun da bu ile gönderilmesi gerekmekte idi. Başka bir ilin aile hekimliği kadrosuna yerleşen aile hekimlerinin asıl kadrosunun bulunduğu yerle ilgili sıkıntı yaşamamaları yönündeki talebimiz üzerine; Yönetmeliğin 16. maddesinde aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde münhal kadronun mevcut olduğu birime atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, PDC’de boş yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak naklen atanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

– Yönetmelikte, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar arasında personel naklinin nasıl olacağına dair hükümlere yer verilmesini, personelin mazeret nedeniyle tayin talebi değerlendirilirken taleplerin standardın dolu olması nedeniyle reddedilmemesini, Bakanlık ve bağlı kuruluşları arasında tayin talebinin değerlendirilmesini talep ettik. Yönetmeliğin 17. maddesinde talepleri mazeret tayini kapsamında uygun görülenlerin münhal kadro bulunmaması durumunda, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında 657 sayılı Kanunun “Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atamalarının yapılabileceği düzenlendi.

– Mazeret durumuna istinaden atananlar, atandıkları ilde fiilen 6 yıl çalışmaları halinde mazeretleri sona erse dahi atandıkları ilde kalabilmektedirler. Buradaki 6 yılın uzun bir süre olduğunu, bu sürenin kısaltılması gerektiğini belirttik. Yönetmeliğin 18. maddesinde 6 yıllık bu süre, 5 yıla düşürüldü.

– Eş durumu tayinlerinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan Bakanlık personelinin kıdemine bakılmaması gerektiğini belirttik. Yönetmeliğin 20. maddesinde aynı hizmet bölgesinde bulunan eşlerden talepte bulunan eşin tayinin yapılacağı düzenlendi.

– Eş durumu tayinlerinde kıdem tespitinde yaşanan sıkıntıların çözümü adına, sağlık lisansiyerleriyle ilgili düzenleme yapılmasını talep ettik. Yönetmeliğin 20. maddesindeki kıdem sıralamasına sağlık lisansiyeri kavramı da eklendi.

– Eşi özel sektörde görev yapanların 4 yıllık toplam sigortalılık süresinin uzun olduğunu belirttik ve kısaltılmasını talep ettik. Yönetmeliğin 21. maddesinin 3. fıkrasında bu süre toplamda 3 yıla düşürüldü.
Kesintisiz 2 yıllık sigortalılık süresinin de kısaltılması için girişimlerimiz devam edecek.
– Eşinden boşanan personelin yalnızca D ve C hizmet grubu illerine tayin isteyebilmesi yetersiz dedik. D ve C hizmet grubu illere atanabilmelerinin yanı sıra psikolojik açıdan da değerlendirildiğinde kendilerini daha çok güvende hissedecekleri yere yani ailelerinin yanına tayin talebinde bulunabilmeleri daha hakkaniyete uygun olacaktır dedik. Yönetmeliğin 21. maddesi ile eşinden boşanan personele, C ve D hizmet grubu illerin yanı sıra halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine de tayin talebinde bulunabilme imkanı getirildi.

– Birliklerde sözleşme imzalayan personelin Bakanlık emrinde eşlerinin atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın eş durumu tayin hakkından yararlanabilmesini, başka kurum ve kuruluşlarda sağlık personeli olarak görev yapan eşlerinin ise kurumlar arası atama dönem ve kura şartı aranmadan Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen atamalarının yapılabilmesini talep ettik. Talebimiz üzerine;
Yönetmeliğin 17. maddesindeki düzenlemeye göre; kamu hastane birliklerinde genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi ve başhekim olarak çalışanların başka kurum ve kuruluşlarda sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan eşlerinin, standardın uygun olması kaydıyla kurumlar arası atama dönem ve kura şartı aranmadan Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen atamaları yapılabilecektir.
Yönetmeliğin 21. maddesindeki düzenlemeye göre de; Eşi birliklerde genel sekreter, başkan, stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi ve başhekim olduğunu belgelendirenlerin atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın atanmaları yapılabilecektir.
Başhekim yardımcısı ve müdürlerin eşlerinin de yukarıdaki maddelerin kapsamına alınması için girişimlerimiz devam edecektir.

Ayrıca 4688 sayılı Kanun kapsamında sendika genel merkezi yönetim kuruluna seçilen ve aylıksız izne ayrılanların eşlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi için düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.

– Eşi 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışanların da eş durumu tayin hakkından yararlanması gerektiğini belirttik ve Yönetmeliğin 21. maddesindeki eşi 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışanların eş durumu tayininin yapılamayacağına dair kısıtlama, madde metninden çıkarılmıştır.

– Görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personelin yalnızca 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu iline atanabileceğine dair hükmün kapsamının genişletilmesini, diğer hizmet bölgesi ve hizmet grubu illere de atanabilmelerine imkan tanınmasını her platformda dile getirdik. Yönetmeliğin 21. maddesinde; söz konusu personelin atanılabileceği iller 5 ve 6’ncı hizmet bölgesi ile diğer hizmet bölgelerinin D ve C hizmet grubu illeri olarak genişletilmiştir.

– İstihdam edilme gerekçeleri ortadan kalkan personelin il içinde ataması mümkün olmazsa D ve C grubu illere atamasının yapılabileceğine dair hükmün adaletsizliğini belirttik ve Yönetmelikten bu hükmün çıkarılmasını istedik. Talebimiz doğrultusunda, Yönetmeliğin 23. maddesinden bu hüküm çıkarıldı. Buna göre; istihdam edilme gerekçesi ortadan kalkan personelin il içinde yer değişikliği yapılabilecek, il dışına atanamayacaktır.

– Yönetmelik hazırlıklarında 663 sayılı KHK gereğince kamu hastane birlikleri kurulduğu tarihte yalnızca başhekimler için öngörülen bir defaya mahsus talep ettikleri yere atanabilme hakkının başhekim yardımcıları için de geçerli olmasını talep ettik. Talebimiz doğrultusunda Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde başhekimlerin yanı sıra başhekim yardımcılarına da bir defaya mahsus talep ettikleri yere tayin imkanı tanındı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın