Turist rehberleri artık sınava girecek

Yönetmelik, turist rehberliği mesleğinin icrası, meslek kuruluşlarının işleyişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliği ve meslek kuruluşlarının denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, üniversitelerin turist rehberliği önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından veya diğer bölümlerden en az lisans düzeyinde mezun olanlar, sertifika programına tabi tutulduktan sonra turist rehberi olabilecek.

Turizm sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında kurulan turist rehberleri odaları birliklerinin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) ortak önerileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayıyla belirlenen dillerde, gerektiği hallerde belirlenen bölgelerde, Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında birlikler tarafından ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programları açılabilecek.

Sertifika programı açılacak diller, önerilen diller arasından turizm sektörünün ihtiyaçları da gözetilerek Bakanlık tarafından karara bağlanarak birliklere bildirilecek. Birlikler dışında hiçbir kurum ve kuruluş turist rehberliği sertifika programı düzenleyemeyecek.

Sertifika programları, seçme sınavının yapılacağı tarihten en az 1 ay önce birliğin resmi internet sitesinde ve gerekli görüldüğü hallerde diğer iletişim kanallarıyla duyurulacak.

Seçme sınavına katılacaklar genel kültür sınavı, yabancı dilden yazılı ve sözlü sınav ile mülakata tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlar istenen nitelikleri taşımaları halinde sertifika programlarına kabul edilecek.

Sertifika programı süresince genel ahlak kurallarına ve eğitim programının düzenine uymayan veya düzeni bozan, sertifika programında kullanılan eşyalara zarar veren, içkili olarak eğitime katılanlar ihtar cezasıyla cezalandırılacak.

Üç defa ihtar cezası alan, yasal belgesi olmadan seyahat acenteliği veya turist rehberliği faaliyetinde bulunan, kişilere veya gruplara karşı dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, etnik ve sosyal veya ekonomik duruma dayalı ayrımcılık yapan, katılımcılara ve görevlilere fiili saldırıda bulunan, programa başkalarına zarar verebilecek araç ve gereçlerle katılan, ders veya konferanslara başkasının yerine giren, mevzuat uyarınca yasaklanmış madde bulunduran, kullanan veya ticaretini yapan katılımcıların programla ilişikleri kesilecek.

-Rehberler mutlaka turist rehberleri odasına üye olacak-

Rehberlik hizmeti sadece çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip eylemli turist rehberleri tarafından sunulabilecek. Eylemli turist rehberi olabilmek için 1 yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması zorunlu olacak.

Turist rehberlerinin, yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş turist rehberleri odasından birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları zorunlu olacak.

Ayrıca bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce profesyonel turist rehberi kimlik kartı sahibi olan ülkesel veya bölgesel turist rehberlerine, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun göreceği tarihlerde kimlik kartlarını ruhsatnameyle değiştirmeleri zorunluluğu da getirildi.

AA

Bir cevap yazın